ប្រភេទ Power Bank ដែលមានបង្កប់កាមេរ៉ា ម៉ាក (TAKUMI BRAND) "IR-PRO 2" (IAR PRO 2)

Code : 1811011
Price : $210.0
Model : 12
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 10
Jan

Description of item

◎ Infrared light powers up! Long-time motion model with video output
■ Infrared light built-in 
Reinforced infrared light mounted. Power up the irradiation distance to 3 m! Because it is invisible type, it can not be visually observed. The infrared light button can be turned on and off with a single touch. 
■ Hand-fitted fine
quality Edge treatment of fine metallic finish . 
The enclosure is gritty sand black finish. Dirt and dirt are not conspicuous. 
■ Large capacity 6000 mAh battery equipped with power supply function . Actually you can charge smartphones and small cameras.
* Battery is for charging and camera operation in common. 
* It does not guarantee the power supply to all terminals. 
■ Video output function with 
analog composite video cable. You can check the view and check the operation by connecting to a TV or monitor. ※ You can not play or delete files

Product Description Outline
· Movie shooting (with sound) 
· Motion detection recording 
· Still picture shooting 
Power feeding · Video output (analog composite) 
· Invisible infrared light 
【color】
Black 
【movie resolution】
1920 × 1080px 
【viewing angle (horizontal)】
Video: about 42 ° 
Photo: about 33 ° 
※ Viewing angle is measured. 
【Movie format】
AVI 
【Movie compression format】
M-JPG 
【Overwrite recording】
None 
【Number of frames】
30FPS 
【Memory】
microSDHC card (sold separately) 
* Supports up to 32GB * Class 10 Recommended

Product spec

【Body size】
75mm × 130 mm × 14 mm (W × H × D)សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ