អំពូល LED T10-5630-10 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.16W, 12v

  • អំពូល LED T10-5630-10 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.16W, 12v
Code : L-00005
Price : $1.0
Model :
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 11
Jan

Description of Item

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។
អាចដាក់បានគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងយន្ត។ 
មានពន្លឺខ្លាំង ដែលអាចជះបានឆ្ងាយ និងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ 


Spec of Item

Size: 12*38 mm

NW.: 4.71g

Available Color: white/blue/red/yellow/green/iceblue/purple

Voltage:  12v

A/I:  0.18/0.18/0.17/0.15/0.15/0.19/0.17

Powder:  2.16W

សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ

ផលិតផលដែលទាក់ទង

អំពូល LED សម្រាប់គ្រឿងយន្ត

អំពូល LED សម្រាប់គ្រឿងយន្ត

Description of ItemLED light for motor and car the best quality and price. It easy to use. Very..

$1.0

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 1.08W, 12v

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 1.08W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 0.72W, 12v

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 0.72W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0

អំពូល LED T10-5630-6 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.28W, 12v

អំពូល LED T10-5630-6 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.28W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0