អំពូល LED T10-5630-6 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.28W, 12v

  • អំពូល LED T10-5630-6 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.28W, 12v
Code : L-00004
Price : $1.0
Model :
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 11
Jan

Description of Item

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។
អាចដាក់បានគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងយន្ត។ 
មានពន្លឺខ្លាំង ដែលអាចជះបានឆ្ងាយ និងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ 


Spec of Item

Size:  12*32 mm

NW.: 3.94g

Available Color: white/blue/red/yellow/green/iceblue/purple

Voltage: 12v

A/I: 0.19/0.15/0.15/0.15/0.14/0.15/0.15             

Powder:2.28W

សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ

ផលិតផលដែលទាក់ទង

អំពូល LED សម្រាប់គ្រឿងយន្ត

អំពូល LED សម្រាប់គ្រឿងយន្ត

Description of ItemLED light for motor and car the best quality and price. It easy to use. Very..

$1.0

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 1.08W, 12v

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 1.08W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 0.72W, 12v

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 0.72W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0

អំពូល LED T10-5630-10 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.16W, 12v

អំពូល LED T10-5630-10 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.16W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0