អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 1.08W, 12v

  • អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 1.08W, 12v
Code : L-00002
Price : $1.0
Model :
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 12
Jan

Description of Item

អំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។
អាចដាក់បានគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងយន្ត។ 
មានពន្លឺខ្លាំង ដែលអាចជះបានឆ្ងាយ និងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ 


Spec of Item

Size:  12*29 mm
NW.: 2.69g
Available Color:white/blue/red/yellow/green/iceblue/purple
Voltage: 12v
A/I: 0.07/0.06/0.07/0.07/0.09/0.06/0.06
Powder: 1.08W

សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ

ផលិតផលដែលទាក់ទង

អំពូល LED T10-5630-6 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.28W, 12v

អំពូល LED T10-5630-6 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.28W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0

អំពូល LED T10-5630-10 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.16W, 12v

អំពូល LED T10-5630-10 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.16W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0