អំពូល LED សម្រាប់គ្រឿងយន្ត

  • អំពូល LED សម្រាប់គ្រឿងយន្ត
Code : L-00001
Price : $1.0
Model :
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 10
Jan

Description of Item

LED light for motor and car the best quality and price. It easy to use. 
Very bright

Spec of Item

Size:  12*29 mm
NW.: 2.69g
Available Color:white/blue/red/yellow/green/iceblue/purple
Voltage: 12v
A/I: 0.07/0.06/0.07/0.07/0.09/0.06/0.06
Powder: 1.08W

សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ

ផលិតផលដែលទាក់ទង

អំពូល LED T10-5630-6 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.28W, 12v

អំពូល LED T10-5630-6 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.28W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0

អំពូល LED T10-5630-10 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.16W, 12v

អំពូល LED T10-5630-10 Aluminum Canbus សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ កំលាំង 2.16W, 12v

Description of Itemអំពូល LED សម្រាប់រថយន្ត និង ម៉ូតូ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង ងាយស្រួលប្រើ។អាចដាក់បានគ្..

$1.0