កាបូបដៃម៉ាក MOSCHINO-Wallet LOVE MOSCHINO

Code : 1999329
Price : $145.0
Model :
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 11
Jan

Description of Item

LOVE MOSCHINO (Love Moschino) round long wallet JC5546 500 ROSSO


Spec of Item

【Product Name】
 LOVE MOSCHINO (Love Moschino) Round Purse JC5546 500 ROSSO 
【Model】
 JC5546 
【Size】
 H10 × W19.5 × D2.5 
 230g 
【Specification】
 Opening Closure Zipper 
 Card × 14 Wallet × 4 Coin Pocket Included


សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ