មួកសម្រាប់ជិះកង់ "STYLISH OPENING AND CLOSING"

Code : 1671090
Price : $110.0
Model : 12
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 12
Jan 4573180335324

Product Space

Stylish Opening And Closing

■ Brand: MYPALLAS (MY PALAS) ☆ 26 inch folding mountain bike.

It combines maneuverability and maneuverability and equips SHIMANO 18 speed shift and double suspension. Adapted to a comfortable tooling, I got the highest peak performance.

□ Shimano made 18 step shift. Double suspension function included.

● Product Description / Assembly size × 1 (600 × 1720 × 1050 mm), folded size × 1 (470 × 990 × 740 mm) (Material: Steel) ● Packing: Cardboard for delivery

សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ

ផលិតផលដែលទាក់ទង

កង់ម៉ាក MYPALLAS (MY PALAS)

កង់ម៉ាក MYPALLAS (MY PALAS)

Product SpaceMYPALLAS (MY PALAS)■ Brand: MYPALLAS (MY PALAS) ☆ 26 inch folding mountain bike. It com..

$270.0

VW 26 INCH MTB 338 - 03

VW 26 INCH MTB 338 - 03

Product specVW 26 inch MTB ■ Brand: Volkswagen ☆ 26 inch folding mountain bike. It combines maneuver..

$555.0

កង់សម្រាប់អ្នកជិះដំណើកំសាន្ត ឬផ្សងព្រេង ម៉ាក "MYPALLAS (MY PALAS)"

កង់សម្រាប់អ្នកជិះដំណើកំសាន្ត ឬផ្សងព្រេង ម៉ាក "MYPALLAS (MY PALAS)"

Product SpaceMYPALLAS (MY PALAS) ■ Brand: MYPALLAS (MY PALAS) ☆ 26 inch folding mountain bike. It co..

$270.0