ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ទីតាំង

GLOBALLINE
GLOBALLINE
ផ្ទះលេខ 146 បន្ទប់លេខ 31 ជាន់ទី 4 សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ
រាជធានី ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ
(+855) 077 886 623 / 069 886 623

បើកហាង
8:00

ទីតាំងហាង

Globalline
Globalline
ផ្ទះលេខ 146 បន្ទប់លេខ 31 ជាន់ទី 4 សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ
រាជធានី ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ
077 886 623 / 069 886 623

បើកហាង
7:00am

ទម្រង់ការទំនាក់ទំនង